Latviešu Centrs Minsterē

Statūti

-LATVIEŠU CENTRS MINSTERĒ-

1. Nosaukums un vieta 

1.               Biedrības nosaukums ir „Lettisches Centrum Münster e. V.“ (tulkojumā: „Latviešu Centrs Minsterē“, saīsināti: „LCM“).

2.               Biedrība ir reģistrēta Minsterē un 1982. gada 1. martā tika ierakstīta Minsteres apgabaltiesas biedrību reģistrā ar numuru 2490.

2. Biedrības uzdevumi

1. Biedrības mērķi:

1.1 veicināt vispārējās un profesionālās izglītības pieejamību, t.sk. sniegt palīdzību studentiem, kā arī kultūras un sociālo atbalstu latviešiem it īpaši Vācijā

1.2 veicināt un kopt īpaši latviešu mākslu, kultūru un tradīcijas

1.3 bērnu, jauniešu un senioru veicināšana

1.4 veicināt starptautisko apziņu, toleranci visās kultūras jomās un starptautisko izpratni

2. Statūtu mērķi tiek sekojoši īstenoti:

2.1 lai īstenotu biedrības mērķus, biedrība uztur kultūras centru, kurā atrodas bibliotēka, arhīvs, muzejs, sanāksmju, pasākumu un izmitināšanas telpas,

2.2 LCM daļēji uztur kopmītnes studentiem un nepieciešamības gadījumā apmaiņas programmu skolēniem,

2.3 LCM pārraudzībā šobrīd atrodas skolēnu internāts un skola,

2.4 īstenojot sabiedrības kultūras un sabiedriskā labuma uzdevumus Vācijā un ārvalstīs it īpaši ar mērķi stiprināt latviešu sabiedrības kultūras un sabiedriskā labuma dzīvi Vācijā un ārvalstīs, organizējot pasākumus, atbalstot sabiedriskā labuma projektus, kuri atrodami LCM ikgadējā kultūras kalendārā, kā piemēram, latviešu svētku dienas, latviešu deju grupas un korus, kā arī muzikālās grupas, latviešu ārpusskolas izglītības nodarbības, it īpaši bērniem un jauniešiem un latviešu izstādes.

2.5 izstrādājot informatīvas vietnes Latviešu Centram it īpaši www.lcm.lv,

2.6 LCM kalpo par kontaktu un integrācijas punktu Vācijā dzīvojošo latviešu un tikko emigrējušo latviešu sociālo un sabiedrisko vajadzību jautājumu risināšanai; LCM sniedz informāciju par attiecīgajām Vācijas federālās zemes - Ziemeļreinas-Vestfālenes - iestādēm un Minsteres pilsētu,

2.7 LCM kalpo par dažādu interešu grupu tikšanās vietu,

2.8 atbalstot un uzturot Latvijas bibliotēkas un arhīvus īpaši par 20. gadsimta latviešu emigrācijas kustību, kā arī saglabājot muzejā liecības par šo laiku, kā piemēram Minsterē.

2.9 sadarbojoties ar universitātēm un citām izglītības iestādēm, it īpaši Minsteres pilsētā, ar atbilstošajām institūcijām Latvijā vai citām valstīm, t.sk. ar Erasmus programmām.

            2.10 atbalstot izglītības projektus it īpaši bērniem un jauniešiem, piemēram, brīvlaiku nometnes un seminārus.

3. Sabiedriskais labums un nesavtība

1.     Biedrība īsteno vienīgi sabiedriskā labuma mērķus, kā noteikts Vācijas Nodokļu kodeksa sadaļā “Nodokļu atvieglojumu mērķi”.

2.     “Latviešu Centrs Minsterē” ir bezpeļņas organizācija, kura neseko savtīgiem un materiāliem mērķiem. 

3.     LCM līdzekļus var izmantot tikai statūtos noteikto mērķu īstenošanai. LCM biedri negūst peļņu vai jebkādu materiālu labumu no LCM līdzekļiem. Pametot LCM biedrību, viņiem nav tiesību uz LCM aktīviem.

4.     Neviena persona nedrīkst gūt labumu no izdevumiem, kas nav saistīti ar  

LCM mērķiem vai no nesamērīgi augstas kompensācijas.

4. Dalība un biedra nauda 

1. Par LCM biedru var kļūt:

1.1 ikviens, kurš vēlas atbalstīt biedrības mērķus.

1.2 organizācijas, biedrības un citas juridiskas personas, kuras vēlas atbalstīt biedrības mērķus.

2. Pieteikuma anketa ir jāiesniedz valdei rakstveidā. Par biedru uzņemšanu lemj valde. Atteikuma, kurš nav jāpamato,  gadījumā pretendentam ir tiesības iesniegt pārsūdzību pilnsapulcē, kurā tiek pieņemts galīgais lēmums.

3. Biedru pienākumos ietilpst sniegt ikgadējo biedra iemaksu, kuras apmēru un izpildes datumu nosaka pilnsapulce.

4. Dalība tiek pārtraukta:

4.1 izstājoties no biedrības,

4.2 izslēdzot no biedrības, 

4.3 nāves vai

4.4 juridiskās personas anulēšanas gadījumā.

Par izstāšanos ir jāiesniedz rakstveida paskaidrojums valdei. Rakstveida paskaidrojums jāiesniedz valdei trīs mēnešus pirms gada beigām.  

Svarīgu iemeslu dēļ valde ir tiesīga izslēgt biedru. Svarīgi iemesli it īpaši ir: rīcība, kas kaitē biedrības mērķu īstenošanai, biedrības reputācijas vai interešu kaitēšana, statūtos noteikto pienākumu pārkāpšana vai maksājumu kavējumi vismaz vienu gadu. Par biedra izslēgšanu lemj valde. Biedram ir tiesības pret izslēgšanu vērsties pilnsapulcē, iesniedzot rakstisku paziņojumu valdei viena mēneša laikā. Valde var apturēt biedra dalību līdz nākamajai pilnsapulcei, kura pieņem galīgo lēmumu. Biedram ir tiesības pārskatīt pieņemto lēmumu, iesniedzot prasību tiesā. Pārsūdzībai tiesā ir apturoša iedarbība, līdz tiesas lēmums stājas spēkā.  

5. Valdes locekļi

Valdes locekļi ir:

1. Pilnsapulce,

2. Valde,

3. Revīzijas komisija.

6. Pilnsapulce  

1. Pilnsapulci veido:

1.1 atsevišķi dalībnieki,

1.2 pa vienam biedrības locekļa pilnvarotam pārstāvim,

1.3 goda biedri, kuri ir atbrīvoti no dalības maksām.

2. Katram dalībniekam ir tikai viena balss; balsu summēšana un balss nodošana ir izslēgta, ja vien atsevišķais dalībnieks pilnvaroti nepārstāv kādu biedrības locekli.

3. Pilnsapulci sasauc valde vismaz reizi gadā, rakstiski (piemēram, arī pa e-pastu) paziņojot par darba kārtību mēnesi iepriekš. Uzaicinājuma vēstule tiek uzskatīta par saņemtu, ja tā tika nosūtīta uz pēdējo biedrības darbiniekiem norādīto adresi vai e-pastu.

Valdes pienākums ir sasaukt arī ārkārtas pilnsapulci, ja vismaz ceturtā daļa biedru to pieprasa rakstveidā, norādot iemeslu vai arī, ja tas ir nepieciešams biedrības mērķu īstenošanai.

4. Katrai sasauktai pilnsapulcei ir kvorums, izņemot 14. panta 1. un 2. punktu.

5. Par pilnsapulces lēmumiem jānoformē protokols, kuru paraksta priekšsēdētājs un protokolētājs.

7. Pilnsapulces uzdevumi

Pilnsapulce ir augstākā biedrības institūcija, un tai ir it īpaši šādi uzdevumi:

1.     Apspriest un pieņemt lēmumus par būtiskajiem jautājumiem,

2.     Saņemt gada finanšu pārskata un valdes ziņojumus,

3.     Pieņemt gada pārskatu,

4.     Atbrīvot valdi no pienākumiem,

5.     Ievēlēt revīzijas komisiju, ja nepieciešams, ievēlēt revidentu pēc valdes priekšlikuma,

6.     Noteikt dalības maksu un to sadali (sk. 4. panta 3. punktu),

7.     Ievēlēt valdes priekšsēdi, priekšsēža vietnieku, kasieri un pārējos valdes locekļus,

8.     Pieņemt lēmumus par iebildumiem saskaņā ar 4. panta 2. un 4.2. punktu,

9.     Pieņemt lēmumus par valdes ziņojumiem,

10. Pieņemt lēmumus par pieteikumiem,

11. Veikt statūtu grozījumus saskaņā ar 14. pantu,

12. Pārtraukt biedrības darbību saskaņā ar 14. pantu.

8. Valde

1. Valdi veido:

priekšsēdis, 

priekšsēža vietnieks, 

kasieris, 

vismaz divi, bet ne vairāk kā astoņi ievēlēti valdes locekļi.

2.               Saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 26. pantu valdi veido priekšsēdis, priekšsēža vietnieks un kasieris. Viņi pārstāv biedrību tiesā un ārpus tās. Pārstāvniecība notiek divu no trim minēto valdes locekļu sastāvā.

3.               Priekšsēdis sasauc valdi vismaz divas reizes gadā vai pēc vajadzības.

4.               Katra sasauktā sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse valdes locekļu un ja sapulci vada priekšsēdis vai priekšsēža vietnieks.

5.               Valdes lēmumus var pieņemt arī rakstiski (piemēram, e-pastā) vai mutiski, ja visi valdes locekļi rakstiski vai mutiski paziņo par savu lēmumu. Valdes lēmumi, kas pieņemti mutiski, jānoformē rakstveidā, un tos paraksta priekšsēdis vai priekšsēža vietnieks. Rakstiski vai mutiski balsojot,  lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu.

6.               Ja valdes loceklis atkāpjas pilnvaras termiņā, valdei ir tiesības viens otru papildināt līdz nākamajai pilnsapulcei.

9. Valdes uzdevumi

Valde nosaka biedrības darbību. Valde veic it īpaši šādus uzdevumus:

1.    Veic biedrības ārēju pārstāvniecību,

2.    Informē pilnsapulci par svarīgiem notikumiem,

3.    Apstiprināt gada finanšu pārskatu,

4.    Apstiprina pārskatu par saimniecisko darbību,

5.    Apstiprina gada pārskatu,

6.    Lemj par biroja un telpu saimnieciskās un organizatoriskās darbības

plānu,

7.    Sagatavo biedru pilnsapulces un izpilda tajās pieņemtos lēmumus,

8.    Pieņem un izslēdz biedrus,

9.    Pieņem un atlaiž izpilddirektoru/-s, kā arī citus LCM darbiniekus,

10.  Ja nepieciešams, izvirza priekšlikumu pilnsapulcē - pieņemt darbā revidentu,

11. Lemj par jauniem uzdevumiem saskaņā ar statūtiem,

12. Lemj par īpašuma pārvaldīšanu,

13. Lemj par pieteikumiem.

10. Atalgojums par biedrības darbību

1. Biedrības un struktūru darbs parasti tiek veikts uz brīvprātības pamata. 

2. Vajadzības gadījumā atbilstošu atlīdzību var izmaksāt biedrības struktūrām vai trešajām personām par darbībām, kuras veiktas biedrības vajadzībām budžeta iespēju ietvaros, pamatojoties uz pakalpojumu līgumu vai kā izdevumu kompensāciju saskaņā ar Ienākuma nodokļa likuma 3. panta 26. un 26.a punktiem. 

3. Lēmumu par apmaksātu darbību pieņem valde. Tas pats attiecas uz līguma saturu un nosacījumiem. Kamēr lēmums ietekmē kādu no valdes locekļiem, viņš nav tiesīgs piedalīties. 

4. Valde ir pilnvarota uzdot veikt darbības priekš biedrības par atbilstošu samaksu vai atlīdzību, budžeta stāvoklis ir noteicošais. 

5. Turklāt biedriem un darbiniekiem ir tiesības pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa  670. pantu par izdevumiem, kas radušies, veicot pienākumus biedrības labā. Tas attiecas uz ceļa, ceļojuma,  pasta izdevumiem utt. 

6. Prasība par izdevumu atlīdzināšanu var tikt pieteikta trīs mēnešu laikā pēc to rašanās. Atlīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja ir iesniegti izdevumu apstiprinoši dokumenti.  

7. Valde pieņem lēmumu par izdevumu atlīdzināšanas limitu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 670. pantu.

8. Citas pozīcijas reglamentē biedrības finanšu noteikumi, kurus pieņem un maina pilnsapulce. 

11. Izpilddirektors

1. Lai īstenotu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus, biedrībā atrodas birojs ar vienu vai diviem algotiem izpilddirektoriem, kurus pieņem un atlaiž valde. 

2. Izpilddirektors ir atbildīgs valdes priekšā par pienācīgu darba veikšanas procesu.

3. Izpilddirektors regulāri informē priekšsēdi par LCM darbu.

4. Izpilddirektors var piedalīties visu biedrības locekļu un komisiju sanāksmēs bez balsstiesībām, ja vien netiek risināti jautājumi, kuri ietekmē viņa darba vietu. Izpilddirektors uz sanāksmēm ir jāielūdz. 

12. Revīzijas komisija

1. Revīzijas komisija sastāv no trīs locekļiem. Revīzijas komisija pārbauda valdes darbību, ja nepieciešams, tā var likt pieaicināt papildu revidentu, lai pārskatītu saimnieciskos jautājumus.

2. Revīzijas komisijas ziņojumi jāiesniedz valdē un pilnsapulcē.

13. Vispārīgi noteikumi

1.    Saimnieciskais gads ir kalendārais gads.

2.    Biedrības  gada pārskatu katru gadu pārbauda revīzijas komisija, 

vajadzības gadījumā - revidents.

3.    Priekšsēdis sasauc valdes sēdi rakstiski, norādot darba kārtību, par to brīdinot vismaz desmit dienas iepriekš, izņemot 14. panta 2. punktu. Pilnsapulce ir jāsasauc tādā pašā formā mēnesi iepriekš.

4.    Sanāksmes parasti noris Minsterē.

5.    Valdes lēmumus var pieņemt arī rakstiski (piemēram, e-pastā) vai mutiski, ja visi valdes locekļi rakstiski vai mutiski paziņo par savu lēmumu. Valdes lēmumi, kas pieņemti mutiski, jānoformē rakstveidā un tos paraksta priekšsēdis vai priekšsēža vietnieks. Rakstiski vai mutiski balsojot,  lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu.

6.    Valdi un revīzijas komisijas locekļus ievēl uz trim gadiem, kuri paliek amatā līdz brīdim, kad tiek ievēlēta jauna valde, kā arī revīzijas komisija. Atkārtota ievēlēšana ir atļauta.

7.    Par valdes sēdi jānoformē protokols, kuru paraksta protokolētājs un priekšsēdis vai priekšsēža vietnieks.

8.    Balsošanas un vēlēšanu rezultātu nosaka vairākums, izņemot, ja tiek veikti grozījumi statūtos un tiek likvidēta biedrība saskaņā ar 14. pantu.

9.    Sēdes nav atklātas; priekšsēdēdis var pieļaut viesu klātbūtni.

10.            Balsošana ir atklāta, izņemot, ja tiek pieprasīts aizklāts un rakstisks balsojums.

14. Statūtu grozījumi un biedrības likvidēšana

1.               Par grozījumiem biedrības statūtos var lemt tikai tad, ja tie ir norādīti un paziņoti uzaicinājumā un ja tiem piekrīt divas trešdaļas balstiesīgo, klātesošo biedru.

2.               Biedrība tiek likvidēta tikai tad, ja pieprasījums par to ir norādīts uzaicinājumā un nosūtīts biedriem astoņas nedēļas iepriekš, klātienē piedalās puse balstiesīgo biedru, no kuriem vismaz trīs ceturtdaļas piekrīt biedrības likvidēšanai. Ja pilnsapulcē, kurā aicināts spriest par biedrības likvidēšanu, nav kvoruma, nekavējoties jāsasauc jauna pilnsapulce, ievērojot iepriekš minēto termiņu. Tā ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, un tā var lemt par biedrības likvidēšanu, ja trīs ceturtdaļas nodoto balsu tam piekrīt.

3.               Ja biedrība tiek likvidēta vai anulēta, vai tiek zaudēti nodokļu privileģētie mērķi, biedrības aktīvus saskaņā ar publiskām tiesībām pārņem juridiska persona vai cita korporācija ar nodokļu atvieglojumiem , kuru mērķi ir tādi paši kā biedrības mērķi un kuri šos aktīvus izmantos tikai un vienīgi sabiedriskā labuma un labdarības mērķiem.

15.

Statūti ar iepriekš minēto saturu tika apstiprināti pilnsapulcē 2019. gada 16. februārī. Statūti stājās spēkā 2020. gada 2. septembrī ar ierakstu Minsteres apgabaltiesas biedrību reģistrā.