Latviešu Centrs Minsterē

 

                 

              

             Latviešu Centra Minsterē iekšējās kārtības noteikumi

 

1.       Ar iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties LCM publiski pieejamā vietā, kā arī mājaslapā www.lcm.lv.

2.       Noteikumu mērķis ir noteikt uzvedības normas, iekšējo kārtību, LCM un apmeklētāju savstarpējās atbildības robežas, tiesības un pienākumus.

3.       Par pasākuma norisi un saturu LCM ir atbildīgs pasākuma rīkotājs, kurš pasākumu savlaicīgi ir saskaņojis ar biroja darbiniekiem.

4.       LCM apmeklētājiem ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi, kā arī jāievēro LCM darbinieku norādījumi vai prasības, saistībā ar iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

5.       Apmeklētājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par LCM ēkai vai inventāram nodarītajiem zaudējumiem.

6.       Aizliegts ar savu uzvedību vai rīcību aizskart citas personas vai traucēt pasākumu norisi.

7.       Aizliegta personu līdz 16 gadu vecumam atrašanās LCM ēkā bez vecāku vai atbildīgo personu uzraudzības.

8.       Aizliegts smēķēt LCM telpās, t.sk. E-cigaretes un tuvāk par 5m no ieejām.

9.       Pasākumu apmeklētājiem ir aizliegts traucēt LCM īrniekus, piesavināties svešas mantas, uzturēties telpās, kuras nav paredzētas pasākuma norisei.

10.   Aizliegts ienest ieročus, asus priekšmetus, viegli uzliesmojošas, kā arī psihotropas vielas.

11.   Pēc pasākuma rīkotāja un LCM biroja darbinieku pieprasījuma viesiem jāpamet norises vieta, ja tie ir pārmērīgā alkohola reibumā, uzvedas agresīvi, runā necenzētiem vārdiem, traucē citus pasākuma apmeklētājus.

12.   Aizliegts pasākumos ēkā ievest mājdzīvniekus.

13.   Ārkārtas situāciju gadījumā nekavējoties jāziņo LCM darbiniekiem vai jāzvana uz nr. 112.

 

        LCM biedru uzņemšanas kārtība:

1.       Kārtības mērķis ir noteikt vienotu un skaidru biedru uzņemšanas kārtību Latviešu Centrā Minsterē (turpmāk- LCM).

2.       Par LCM biedru var kļūt jebkura juridiskā vai privātpersona, kura atbalsta vai vēlas darboties LCM mērķu sasniegšanā.

3.       Biedru uzņemšanas kārtība:

-          pretendents aizpilda biedru uzņemšanas anketu, kas pieejama www.lcm.lv mājaslapā vai birojā.

-          aizpildīto iesniegumu pretendentam ir iespēja iesniegt birojā, nosūtīt pa pastu vai ieskenētu elektroniskā veidā uz e- pasta adresi info@lcm.lv

-         pretendents par valdes lēmumu tiek informēts mēneša laikā no anketas aizpildīšanas datuma.

4.       Biedru nauda, kuras apmērs ir sākot no 30€* gadā, ir jāpārskaita uz LCM bankas kontu** vai birojā skaidras naudas formā. Bankas dati ir pieejami arī elektroniski LCM mājas lapā www.lcm.lv

**Sparkasse Münsterland Ost
 IBAN: DE09 4005 0150 0000 3176 69
 BIC: WELADED1MST
 Lettisches Centrum Münster

5.       Biedru naudas apmērs tiek aprēķināts par tekošo kalendāro gadu, tātad no pirmā janvāra līdz                trīsdesmit pirmajam decembrim. Ja biedru nauda nav tikusi maksāta vairāk kā 3 gadus, valde ir tiesīga lemt par biedra izslēgšanu no LCM. Valde ir tiesīga izslēgt biedrus iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu vai LCM statūtiem pretrunīgas rīcības gadījumā.

   

 *šīs summas apmērs saskaņā ar LCM statūtiem var tikt mainīts

 

                            LCM pašdarbības kolektīvu iekšējās kārtības noteikumi

1.       Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem kolektīvu dalībniekiem.

2.       Par kolektīva dalībnieku var kļūt jebkurš interesents, kuram ir saistošs konkrētais nodarbību piedāvajums. Par uzņemšanu kolektīvā lemj kolektīva vadītājs.

3.       Reizi gadā (līdz 01.10.) kolektīva vadītājs iesniedz LCM birojā dalībnieku sarakstu.

4.       Ja tiek kaitēts LCM statūtos noteiktiem mērķiem, mantai, tiek pārkāpti LCM iekšējās kārtības noteikumi, kolektīva vadītājs vai valde var dalībnieku no kolektīva izslēgt.

5.       Dalībnieks, atrodoties nodarbībās vai sarīkojumos ievēro visas sabiedrībā pieņemtās kārtības, uzvedības un pieklājības normas.

6.       Nodarbību grafiki un telpas tiek saskaņotas ar LCM biroju un informācija ir pieejama LCM mājaslapā www.lcm.lv vai pie kolektīva vadītāja.

7.       Dalības vai biedru nauda, kuras apmērs ir sākot no 30€ gadā, ir jāpārskaita uz LCM bankas kontu* vai jāsamaksā birojā skaidras naudas formā. Bankas dati ir pieejami arī elektroniski LCM mājaslapā www.lcm.lv.

*Sparkasse Münsterland Ost
  IBAN: DE09 4005 0150 0000 3176 69
  BIC: WELADED1MST
  Lettisches Centrum Münster

8.       Par savām personīgajām mantām ir atbildīgi kolektīvu dalībnieki.

9.       Katrs kolektīvs var izstrādāt savus internos iekšējās kārtības noteikumus, kas nav pretrunā ar LCM statūtiem, LCM iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī LCM pašdarbnieku kolektīvu iekšējās kārtības noteikumiem.

Dalībnieki apņemas ar cieņu izturēties pret Latvijas un LCM simboliku un pārstāvēt LCM dažāda veida pasākumos.

10.   Kolektīva dalībnieks apstiprina ar parakstu, ka ir iepazinies ar iekšējās kārtības noteikumiem, viņam ir pieņemami LCM statūti, noteikumi un mērķi, kurus LCM īsteno.

 

                   ____________________________________________

                               ( Datums, paraksts un tā atšifrējums)