• atrodas Minsterē, Vācijā
• ir reģistrēta Minsteres tiesā (Amtsgericht in Münster), VR 2490
• sadarbojas ar Latviešu kopību Vācijā*
• darbība ir sabiedriska labuma, nemateriālas dabas un nesavtīga
• biedri nesaņem atlīdzību un līdzekļus no LCM
• organizācijā var iestāties gan fiziskas, gan juridiskas personas, kuras vēlas atbalstīt biedrības mērķus
• biedru nauda: sākot no 20 € gadā
konts I: Sparkasse Münsterland Ost, IBAN: DE09 4005 0150 0000 3176 69, BIC: WELADED1MST
konts II: Postbank, IBAN: DE92 4401 0046 0059 0504 67, BIC: PBNKDEFF
• saimnieciskais gads atbilst kalendārajam gadam

Iestāšanās anketa LCM

Institūcijas:
Pilnsapulce
• sastāv no individuāliem biedriem un pa vienam pārstāvim no katras organizācijas, bez balss tiesībām
• ievēl revīzijas komisiju un valdi
• jāsasauc vismaz reizi gadā
• noteic biedru naudu
• izlemj iebildumus, ierosinājumus un valdes priekšlikumus
• izlemj statūtu grozījumus un var likvidēt biedrību
• katram dalībniekam ir viena balss
• jautājumus izšķir ar vienkāršu balsu pārsvaru 

Valde
• sastāv no priekšsēža, tā vietnieka, kasiera, lietveža un 2-8 citiem locekļiem, kā arī viena pārstāvja no katras organizācijas, bez balss tiesībām
• valdes locekļu amats ir brīvprātīgs/ bez atlīdzības
• pārstāv biedrību
• lemj par saimnieciskiem darījumiem
• uzņem biedrus
• ievēl valdes locekli valdes darba grupā
• ieceļ LCM lietvedi
• lemj par mantas un īpašumu pārvaldīšanu

Valdes darba grupa
• sastāv no valdes priekšsēža, tā vietnieka, kasiera, lietveža un viena valdes locekļa
• izvēlas LCM darbniekus
• lemj par inventāra iegādi

Lietvedis
• ziņo valdei par biedrību un darījumiem
• regulāri ziņo priekšsēdim par LCM darbību 

Revīzijas komisija
• sastāv no trīs locekļiem
• pārbauda valdes un valdes darba grupas darbību
• pārbaudei var pieaicināt zvērinātu revidentu

* Iepriekš: Latviešu Tautas kopība Vācijā